§1. Namn
Båtklubben Argos (BKA), stiftad den 9 februari 1977, är en sammanslutning för båtintresserade som har sina farvatten huvudsakligen i norra Uppland.

§2. Syfte
Ändamål och syfte för Argos är:
Att genom upplysning och information verka för ökad sjösäkerhet, särskilt inom verksamhetsområdet och där i allmänhet bistå båtlivet.

Att organisera båtupptagning och sjösättning vid Ängskär i samarbete med Ängskärs fiskehamnsförening.

Att genom olika arrangemang inom båtklubbens ram verka för meddlemmarnas trevnad.

Att vara rådgivande kontaktorgan och remissinstans för lokala myndigheter och organisationer.

§3. Medlemskap
Medlem inväljs av styrelsen efter framställd ansökan.

Genom beslut på årsmöte kan medlem utses till hedersmedlem och tilldelas ständigt medlemskap utan årsavgift.

Medlem som ej betalat sin årsavgift och efter kassörens påminnelse ändå inte betalar, skall en månad efter påminnelsen anses utesluten ur klubben. Undantag beslutar styrelsen om.

§4. Beslutande organ inom klubben i rangordning
1) Årsmöte
2) Extra årsmöte
3) Styrelse

§5. Verksamhetsår och räkenskapsår sammanfaller med kalenderår.

§6. Medlem ska årligen erlägga av årsmötet beslutade avgifter senast en månad efter avisering.

§7. Årsmöte
1. Årsmöte avhålls årligen senast under april månad
2. Kallelse till årsmöte skall utsändas senast två veckor i förväg. Den skall innehålla förslag till dagordning, uppgifter om tid och plats.
3. Medlem äger en röst vid årsmötet. Röstning med fullmakt medges ej.


Följande ärenden skall förekomma vid årsmötet:
1. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.
2. Fråga om årsmötet är i behörig ordning utlyst.
3. Val av en person utom styrelsen att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll.
4. Behandling av verksamhetsberättelse och förvaltning
5. Behandling av revisionsberättelse.
6. Beslut angående ansvarsfrihet för styrelsen.
7. Fastställande av inkomst och utgiftsstat.
8. Fastställande av medlemsavgift.
9. Val av styrelse enligt paragraf 9.
10. Val av revisor enligt pragraf 10.
11. Tillsättande av valberedning enligt paragraf 11.
12. Behandling av motioner och yrkanden.
13. Behandling av förslag och yrkanden från styrelsen.
14. Behandling av årsprogram.
15. Övriga ärenden.

§8. Extra årsmöte
Extra årsmöte hålls när styrelsen finner så påkallat eller om en tredjedel av klubbens medlemmar gör framställan härom.

Kallelse till extra årsmöte utsänds senast två veckor i förväg.

Kallelsen skall innehålla motivering för extramötets utlysande och förslag till dagordning.

§9. Styrelse
Styrelsen åligger, utöver vad som övrigt sägs i dessa stadgar,
Att representera båtklubben Argos
Att vara verkställande organ
Att förbereda inkomna motioner och ärenden inför årsmötet
Att upprätta berättelse om båtklubbens verksamhet samt att föreslå inkomst- och utgiftsstat
Att förvalta båtklubbens medel och bära ansvar för dess ekonomi
Att ange uppdrag för kommitéer och arbetsgrupper

Styrelsens sammansättning:
Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Kassör
3 st ledamöter

Val till styrelsen sker så, att ordförande, kassör och två ordinarie ledamöter väljs för en period av två år vid ett årsmöte. Nästkommande årsmöte väljs vice ordförande, sekreterare och en ledamot, också för en period av två år.

Styrelsen är beslutsmässig när minst halva antalet ledamöter är närvarande.

§10. Revision
Båtklubbens verksamhet granskas av två personer (revisoer). Vid varje årsmöte väljs en revisor för en period av två år, så att en växelverkan uppstår.
Årligen väljs också en revisorsuppleant för en period av ett år.
Revisionsberättelsen skall lämnas till styrelsen senast tre veckor före årsmötet.

§11. Valberedning
Valberedningen består av två ledamöter, varav en utses till sammankallande. De tillsätts av årsmötet. Ledamot av styrelsen eller revisor kan inte ingå i valberedningen. Valberedningen ska meddela styrelsen sina förslag senast tre veckor före årsmötet.

§12. Kommittéer och arbetsgrupper
Inrättande av stående kommittéer beslutas av årsmötet, som även med ett års intervall tillsätter ordförande i sådan kommitté. Ledamöter utses av styrelsen. Tillfälliga arbetsgrupper inrättas vid behov av styrelsen.

§13. Beslut och val
Alla ärenden avgörs med enkel majoritet, där ej kvalificerad majoritet i dessa stadgar särskilt föreskrivs.
Avgörandet sker genom öppen omröstning, utom för de fall att vid val någon fordrar sluten sådan.
Vid fall av lika röster äger ordföranden utslagsröst.

§14. Firmateckning
Båtklubben som firma tecknas av ordföranden eller kassör.

§15. Stadgeändring
Beslut om ändring av dessa stadgar skall fattas av årsmöte. Två tredjedels majoritet av årsmötet erfordras för att beslutet skall bil giltigt.

§16. Båtklubben upplösning
Beslut om Argos upplösning skall för att vara giltigt fattas med tre fjärdedels majoritet av de närvarande röstberättigade medlemmarna vid två på varandra följande årsmöten. Båtklubben Argos sista årsmöte har att besluta om kvarvarande tillgångar, vilka i första hand skall skänkas till Svenska sjöräddningssällskapet.